baner-www-bon

Projekt nr: RPMP.01.02.03-12-0360/16-00 Badanie wpływu UI na zdolność przyswajania informacji przez użytkownika jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Cele projektu:

Celem projektu jest zbadanie wpływu przestrzeni ilabowej na efektywność pracy użytkownika. Obiektem badań są użytkownicy oraz interfejsy użytkownika. Uniwersytet Jagielloński, jako wyłoniony wykonawca prowadzi badania porównawcze również w zwykłych salach szkoleniowych. Do badań wykorzystujemy metodologię eyetrackingu, affective computing oraz badania emotywne.

Planowane efekty:

Firma Eurokreator jest w trakcie rozwijania swojego ilaba. Projekt ma doprowadzić do stworzenia podstaw standaryzacji ilabów oraz stworzyć mechanizm pomagający przy planowaniu doboru sprzętu do konkretnych sesji ilabowych. Tego typu procedury będą mogły być wykorzystywane podczas planowania nowych ilabów, media labów, living-labów oraz ośrodków terapeutycznych. Rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrażane w istniejących przestrzeniach nastawionych na wielomodalną aktywność uczestników.

Wartość projektu: 115 620 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 84 600 zł