SRK_papier_loga

Eurokreator s.c. rozpoczął realizację projektu ”Partnerstwo publiczno-prywatne – szkolenia dla MMŚP”  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw  oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem projektu jest wzrost liczby MMŚP, których pracownicy nabyli wiedzę dotyczącą przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dlaczego warto?

To projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, które planują działania o charakterze partnerstw publiczno – prywatnych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać lepiej i oszczędniej. j. Do końca 2015 roku podpisanych zostało przeszło 200 umów PPP.  Partnerstwo Publiczno-Prywatne zostało uznane za jeden z kluczowych instrumentów krajowej polityki inwestycyjnej  szczególnie w zakresie nowych projektów zapewniających rozwój gospodarczy, podniesienie jakości usług publicznych, rewitalizację, infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Co oferujemy?

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń. W projekcie przewiduje się dwa typy szkoleń:

SZKOLENIA OGÓLNE w wymiarze 16 godzin

– przepisy dot. PPP w PL,

– budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć PPP,

– nawiązanie współpracy publiczno – prywatnej,

– partnerstwa na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej,

– analiza poszczególnych etapów procedury dotyczących wyboru partnera prywatnego,

– możliwość wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów PPP,

– przykłady realizacji przedsięwzięć PPP.

SZKOLENIA DEDYKOWANE w wymiarze 32 godzin

Program zajęć dedykowanych wynikać będzie z analizy rynku. Szkolenia będą organizowane pod kątem określonych branż/tematów zgodnie z zapotrzebowaniem MMŚP biorących udział w projekcie. Będą to zajęcia  praktyczne nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu/zadania/case’a.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu ogólnym i dedykowanym oraz tylko w szkoleniu dedykowanym.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą praktyczne doświadczenie w  budowaniu i realizowaniu partnerstw publiczno – prywatnych, sale szkoleniowe wyposażone w najnowsze technologie oraz wyżywienie w miejscu realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia dla jednej osoby oddelegowanej z przedsiębiorstwa wynosi 3 167,44 zł. Przedsiębiorca  pokrywa jedynie część kosztów – w przypadku udziału pracownika w  szkoleniu tylko dedykowanym – 254,53 zł, w  szkoleniu ogólnym i dedykowanym – 384,74 zł.

partnerstwo-logo

więcej informacji:
eurokreator@eurokreator.eu
tel. 602 49 46 65

Paczka z dokumentami zawiera: umowę szkoleniową, oświadczenie pracownika, regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa, formularz zgłoszeniowy pracownika, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporzadzenie KEnr14072013, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, oświadczenie dotyczące obowiązku składania sprawozdań finansowych, oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMSP