17.02.2017 r.

Firma Eurokreator s.c. zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert w ramach programu: Bony na doradztwo, Poddziałanie 3.4.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Po prawej stronie znajduje się wzór oferty jaką należy złożyć.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Firma Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – Investin, sp. z o.o. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku oceny oferty uzyskał łącznie za jedno kryterium 100 punktów. Realizacja zlecenia ma nastąpić po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Eurokreator s.c.
Adres siedziby ul. Przemysłowa 13/15, 30-701 Kraków
NIP 6792966157
Osoba do kontaktu Anna Kunaszyk
Nr telefonu 664458813
Adres e-mail anna.kunaszyk@eurokreator.eu
  1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie możliwości uzyskania certyfikatu, związanego z wdrożeniem na rynek innowacyjnego produktu: laboratorium edukacyjno-szkoleniowego. Aktualnie produkt jest w fazie badań i testów, realizowanych przez certyfikowane jednostki badawczo-rozwojowe.

Aktualnym wyzwaniem przedsiębiorstwa jest uzyskanie stosownych certyfikatów i analiza potencjalnych możliwości rozwoju tego produktu (a tym samym rozwoju firmy) na rynku polskim.

Przedsiębiorstwo dysponuje potencjałem w zakresie wykonanych unikatowych badań, np. w zakresie metodologii procesu szkoleniowego, badań nad zależnością używanych w procesie szkoleniowym technologii, a percepcją uczestników i wpływem na efektywność szkoleniową.

Specjalistyczne usługi doradcze powinny obejmować w szczególności kwestie prawne i ekonomiczne (analizy potencjalnych możliwości certyfikacji).

Termin realizacji zamówienia Od dnia 12 czerwca 2017 roku do maksymalnie 30 listopada 2017 roku
Termin i sposób składania ofert Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Część B)

-osobiście, w biurze Eurokreator s.c., przy ul. Przemysłowej 13/1U, w Krakowie

-drogą pocztową na ww. adres

Od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia 24 lutego 2017 roku

Liczy się data wpłynięcia oferty.

Termin związania ofertą 120 dni
  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju) lub/i
Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku Zamówienia na podstawie opisu potencjału kadrowego zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w formularzu oferty nazwę zasobu oraz sposób jego wykorzystania w ramach przedmiotu Zamówienia.
  1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
100 Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 

  1. Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

6.Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wzór oferty do pobrania

17.02.2017 r.

Firma Eurokreator T&C zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert w ramach programu: Bony na doradztwo, Poddziałanie 3.4.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Po prawej stronie znajduje się wzór oferty jaką należy złożyć.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Firma Eurokreator sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty – Investin, sp. z o.o. oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wyżej wymieni Wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert Investin, sp. z o.o. uzyskał  za jedno kryterium (cena) 100 punktów i został wybrany na Wykonawcę zlecenia. Realizacja zlecenia ma nastąpić po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Eurokreator T&C
Adres siedziby ul. Przemysłowa 13/15, 30-701 Kraków
NIP 6793044543
Osoba do kontaktu Jarosław Wypych
Nr telefonu 667884488
Adres e-mail Jaroslaw.wypych@eurokreator.eu
  1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wiedzy prawno-ekonomicznej. Aktualnie przedsiębiorstwo jest w okresie wzrostu i ekspansji na nowe rynki. W tym celu firma musi posiąść nowe kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania oraz wdrożenia nowych narzędzi (efektywnego zarządzania finansami, optymalizacji kosztów, narzędzi do sporządzania prognoz finansowych oraz liczenia efektywności kosztowej przedsięwzięć). Firma planuje rozszerzenie sprzedaży nowego produktu (innowacyjnego wynalazku technologicznego) na rynki zachodnie. Do tego niezbędna jest wiedza dot. strategii eksportu.

Ważnym etapem przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki będzie przygotowanie instrumentów zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie do stworzenia strategii zarządzania ryzykiem.

Termin realizacji zamówienia Od dnia 12 czerwca 2017 roku do maksymalnie 30 listopada 2017 roku
Termin i sposób składania ofert Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Część B)

-osobiście, w biurze Eurokreator s.c., przy ul. Przemysłowej 13/1U, w Krakowie

-drogą pocztową na ww. adres

Od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia 24 lutego 2017 roku

Liczy się data wpłynięcia oferty.

Termin związania ofertą 98 dni
  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju) lub/i
Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku Zamówienia na podstawie opisu potencjału kadrowego zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w formularzu oferty nazwę zasobu oraz sposób jego wykorzystania w ramach przedmiotu Zamówienia.
  1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
100 Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 

  1. Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty 1.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2.  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wzór oferty do pobrania