27.02.2018 r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna odpowiedź. Wnioskodawca wybrał na Wykonawcę prac badawczych
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków.

15.02.2018 r.

Firma Eurokreator s.c. zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Po prawej stronie znajduje się wzór oferty jaką należy złożyć.

16.02 Aktualizacja
Wszystkie pliki są zaktualizowane, zmiany w stosunku do wersji z dnia 15.02

Kod zamówienia – 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Opis przedmiotu zamówienia:

Odpada zadanie: Badanie odczuć względem przestrzeni szkoleniowej oraz badanie wrażliwości cenowej

W opisie: zamiast „sala ilab” – „Środowisko ilab Plus”

„Best practices” zamiast „praktyka szkoleniowa”

„Badanie ceny szkoleń” zamiast „wynajęcia sali”

Termin składania: 8 dni od ukazania się ogłoszenia (kwestia aktualizacji)

Warunki:
– oświadczenie o posiadaniu potencjału technologicznego, a nie opisy, dopisany pomiar czasów reakcji respondentów
– uściślenia dotyczące kadry (aktualizacja również w punkcie dotyczącym sposobu składania oferty

Wzór oferty: Oświadczenia zamiast opisów, potencjał kadrowy poszerzony o potwierdzenie posiadania publikacji naukowych

 1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Eurokreator s.c.
Adres siedziby ul. Przemysłowa 13/15, 30-701 Kraków
NIP 6792966157
Osoba do kontaktu Krzysztof Grudnik
Nr telefonu 507 333 604
Adres e-mail eurokreator@eurokreator.eu
 1. Dane dotyczące zamówienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych dla Eurokreator s.c. w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Rodzaj Zamówienia

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia

Ul. Przemysłowa 13 / 1U, 30-701 Kraków

_________________________________________________

Opis przedmiotu zamówienia

Prace mają polegać na wykonaniu badań marketingowych i neuromarketingowych użytkowników dotyczących jego zachowań, przestrzeni i procesu szkoleniowego.

Badanie przestrzeni szkoleniowej

Celem badania jest określenie oczekiwań jakie mają respondenci odnośnie idealnej przestrzeni szkoleniowej w kontekście infrastruktury, proksemiki, architektury,  przebiegu procesu szkoleniowego.

W badaniu ma wziąć udział ponad 100 respondentów. Rekrutacja odbywa się po stronie wykonawcy.

Do badania ma zostać wykorzystany system informatyczny analizujący czas reakcji respondenta i jego stany emocjonalne.

Badanie satysfakcji

Analiza różnych aspektów mogących wpływać na poziom  satysfakcji użytkownika środowiska ilab Plus.

Grupą docelową w tym przypadku są konsumenci, którzy skorzystali już z usług zamawiającego.

Do badania ma zostać wykorzystany system informatyczny analizujący czas reakcji respondenta.

Bieżąca ocena procesu szkoleniowego

Badanie będzie miało na celu sprawdzić, jak zmienia się emocjonalne nastawienie

uczestników procesu szkoleniowego przeprowadzanego w środowisku ilab Plus, wraz z jego przebiegiem.

Zadaniem respondentów będzie kilkukrotne (w ramach jednego dnia szkoleniowego) ustosunkowanie się do kluczowych aspektów procesu szkoleniowego. Zadanie ma być wykonywane na tabletach lub telefonach komórkowych. Dane będą zbierane od różnych grup w kilkumiesięcznym okresie czasu.

Do badania ma zostać wykorzystany system informatyczny analizujący czas reakcji respondenta i jego stany emocjonalne.

Best practices

Badanie ma na celu porównanie emocjonalnego odbioru iLab-a Zamawiającego w porównaniu do

trzech zagranicznych iLab-ów wytypowanych przez Zamawiającego.

Badanie na kilkudziesięciu osobach, rekrutacja po stronie Wykonawcy. Pomiar zbierany będzie za    pomocą czepka EEG (aktywność fal mózgowych), modułu GSR (pobudzenie) oraz Eyetrackera (uwaga wzrokowa). Do badań mają zostać wykorzystane materiały wideo prezentujące rozwiązania zagraniczne w obszarze innowacyjnych sal typu ilab i innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych.

Dobre praktyki przy tworzeniu materiałów szkoleniowych.

Badanie  ma być przeprowadzone na kilkudziesięciu osobach. Rekrutacja respondentów po stronie Wykonawcy.

Celem badania jest zarekomendowanie najbardziej optymalnego układu graficznego materiałów,  generujących  najwięcej  pożądanych  reakcji  wśród  odbiorców.  Powyższe  badanie  pozwoli  wskazać,  jak  są  odbierane  poszczególne  elementy statycznych materiałów wykorzystywanych w procesie szkoleniowym (np. prezentacji), w jaki sposób kształtuje  się  rozkład i   przebieg   uwagi   wzrokowej odbiorcy.

Do badania mają zostać wykorzystane materiały graficzne.

Do badania powinien zostać wykorzystany system informatyczny analizujący czas reakcji respondenta i jego stany emocjonalne.

_________________________________________________

Tryb zamówienia

Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie, świadczone przez  Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w obszarze innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

36 miesięcy

Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę  należy   przygotować   w   języku   polskim,   zgodnie   z załączonym wzorem oferty
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju (mr.gov.pl), potwierdzający wpisanie oferenta na listę akredytowanych IOB, świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji lub kopia zaświadczenia, wystawionego przez Ministerstwo Rozwoju o posiadaniu akredytacji IOB, świadczącego usługi doradcze w zakresie innowacji. Kopia zaświadczenia musi być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,
  2. kopię zaświadczenia/potwierdzenia złożenia wniosku o akredytację do Ministerstwa Rozwoju wraz z kopią złożenia/nadania tego wniosku (w przypadku braku wpisu na listę akredytowanych IOB z a. Kopia zaświadczenia/potwierdzenia musi być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,
  3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, listę publikacji / artykułów naukowych, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy:

eurokreator@eurokreator.eu

w terminie do 8 dni od daty ukazania się zapytania

Termin związania ofertą

6 miesięcy

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis     w    jaki     sposób      Zamawiający       będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju) lub złożenie wniosku o akredytację.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym    do  wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczeniem Podmiot posiada możliwości techniczne i zawodowe, tj. wykaże, że dysponuje narzędziami i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z obszaru: neuromarketingu, badań EEG, GSR oraz Eyetrackingu, pomiarów czasów reakcji respondentów.

Możliwości techniczne:

Ocena tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia zawartego we wzorze umowy.

Potencjał kadrowy:

Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę z tytułem naukowym, mającą na koncie co najmniej 5 publikacji naukowych / artykułów naukowych obejmujących wyżej wymienione obszary. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia listy publikacji.

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
 

 

Liczba           punktów możliwych do dostania (Pkt max): 100

Pcena=(Cmin/Cbad)xPktmax, gdzie:

Pcena – ilość punktów badanej oferty za kryterium cena

Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert Cbad- cena netto badanej oferty

Pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).

5. Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca warunków i zawarcia umowy

 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie
 2. Wzór umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowi część C niniejszego zapytania
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu
 4. Jeżeli Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie zawarta niezwłocznie po uzyskanie przez Zamawiającego  dofinansowania, rozumianego jako zawarcie przez niego umowy o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MSP, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odpowiedzi na zapytania oferentów:
Na stronie 1 umowy w części dotyczącej „Badania przestrzeni szkoleniowej” mamy pojęcie: „ponad 100 respondnentów”
Wnioskodawca interpretuje to jako: nie mniej niż 100, czyli np 101

– Na stronie 2 umowy w części dotyczącej „Bieżącej oceny procesu szkoleniowego” występuje pojęcie „kilkukrotnego (…) ustosunkowania się do kluczowych aspektów procesu szkoleniowego”

Wnioskodawca interpretuje to jako: nie mniej niż 2 (co najmniej dwukrotne ustosunkowanie się)

– Na stronie 2 umowy w części dotyczącej „Bieżącej oceny procesu szkoleniowego” występuje pojęcie „kilkumiesięcznego okresu”

Wnioskodawca interpretuje to jako: co najmniej 2 miesięczny

– Na stronie 2 umowy w części dotyczącej „(Best practices)” występuje pojęcie „kilkudziesięciu osób”

Wnioskodawca interpretuje to jako: co najmniej 20 osób

– Na stronie 2 umowy w części dotyczącej „Dobre praktyki przy tworzeniu materiałów szkoleniowych” występuje pojęcie „kilkudziesięciu osób”

Wnioskodawca interpretuje to jako: co najmniej 20 osób

– Na stronie 3 umowy w części dotyczącej par. 2 ust. 2 doprecyzowanie pojęcia rażące opóźnienie poprzez wystosowanie przez Zamawiającego uprzedniego ostatecznego pisemnego wezwania wraz z terminem do wykonania przedmiotu umowy.

Wnioskodawca interpretuje to następująco: rażącym opóźnieniem byłby termin powyżej 14 dni od planowanego zakończenia prac. Chcemy jednak zaznaczyć, że przy tak długim terminie realizacji, postępy będą monitorowane na bieżąco i Wnioskodawca nie zakłada sytuacji, żeby istniało zagrożenie realizacji prac po upływie 36 miesięcy. Wnioskodawca przy planowaniu prac założył duży margines na możliwe korekty, który wynika z doświadczeń przy innych analogicznych projektach.

– Na stronie 5 umowy w ust. 1 pkt 2 proponujemy usunięcie części zapisu: ”oraz w czasie obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi”.

Wnioskodawca przychyla się do tej propozycji i w wersji finalnej umowy nie będzie tego zapisu

Wzór oferty i umowy do pobrania